ޚަބަރު

މިފަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް، މައިދާނުގައި (މުޞައްލާގައި) ކުރުން ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި! މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް މައިދާނުގައި (މުޞައްލާގައި) ވިލިމާލޭގައި ކުރާގޮތަށް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން އިތިޒާމްކޮށްފިއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އިން އެޖަމިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޖަހާފައިވާ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ 1437 […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015” ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި “އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015” ކަވާ ޖެހުމާގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާން ގުޅިގެން ހިންގާ މިވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް މިހާރު ރޭޑިއޯ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޙިޖާމަ ސެޝަން ތަކެއް ބާއްވަނީ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖޫން 3ން 5ށް ޙިޖާމާ ޖަހައިދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަަމަޖަައްސައިފިއެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި ކަޕް ޖަހައިދެއްވާނީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ، ޑރ. ޢަބްދުލް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާ ދަސްކޮށްދޭ ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙިޖާމާ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ، ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް ޙައްޔުގެ، ޙިޖާމާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯރކްޝޮޕެއް، ޖޫން 6 އަދި 7 ގައި ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ފޯރަމް 2013 މިރޭ ބާއްވަނީ… ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާންއާއި ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ “ރުޤްޔާ ފޯރަމް 2013” މިރޭ 8:30 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މިފޯރަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާއްމުވެފައިވާ، ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭބަލިތަކާއި، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކ.ގުރައިދޫ ސުކޫލުން އަނެއްކާވެސް ސިޙުރެއް ފެނިއްޖެ 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު، (އިއްޔެ) ގެ ވަގުތެއްގައި ކ.ގުރައިދޫ ސުކޫލު ގޯތިތެރެއިން އަނެއްކާވެސް ސިޙުރެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ފުޅިއަކަށް ފިނިފެނާއި މިނޫންވެސް ޒާތްޒާތުގެ ތަކެތި އެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މިސިޙުރު ފެނިފައިވަނީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފުވައްމުލަކުން ވެސް ސިހުރު ކިހާކެއް ފެނިއްޖެ 4 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު އަވަށުގެ ގެއެއްގެ ބަގީޗާގެ ތެރެއިން ސިހުރު ހަދާފައި އޮތް ކިހާކެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ސީއެންއެމަށް އެރަށުން މައުލޫމާތުދިން މީހަކު ބުނީ އެކިހާ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ އެގޭ އަންހެން ކުއްޖަކަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިންތިޚާބާއި އެހެންވެސް ކަންކަމުގައި ސިޙުރު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ބަޔާން: ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނަމްބަރު: 2013 / 01 / B ނޫސްބަޔާން الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:     މިދުވަސްވަރަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިހުރު ހަދާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް މެމްބަރަކު ގޮވާލައްވައިފި އެމްޑީޕީ އިން ސިހުރު ހަދާ ކަމަށާއި އެ ހަދާ ސިހުރުތައް ބަލައި އެކަންކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ގޮވާލައްވައިިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާގެ ލުއިފޮތްތަކެއް ބަހައިފި ސްޕިރިޗުއަލް ހީލާރސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި މައިތިރި ވެބްސައިޓްގެ ފަރާތުން ލުއިފޮތްތަކެއް ހިލޭބަހައިފިއެވެ. މިލުއި ފޮތްތަކަކީ ރުޤްޔާއާއި ބެހޭ ސައަޙަ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނެގޮތް ހަދައި ދިވެހި ރާއްޖެ ޒަމާނުއްސުރެ ވެއްޓިފައިވާ ޝިރުކާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ