އާޔާތުލް ޙުޞޫން: ހަށިގަނޑުގައި ފިލާތިބޭ ޖިންނީން ފާޅުކުރުމަށް

މިއާޔަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ވިޔަސް ޖިންނީން ސިޙުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިވެގަންނަ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑަށް ލުއި ކަމެއް އިޙުސާސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދެން މިއާޔަތްތައް އެފަދަ މީހެއް ގާތު ކިޔަވައިފިނަމަ ފޮރުވިފައި ހުންނަ ސިހުރާއި، ތަވީދުތައް ފަދަ ތަކެތީގެ އަސަރުތައް ފާޅުވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ލުއިކަން ލިބިގެންދެއެވެ. މިއާޔަތްތައް ބަލިމީހާ ކައިރީ ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން، ފެނަށް ކިޔަވައިގެން ގަޔަށް ފެން އެޅުމާއި، ފެނަށް ކިޔަވައިގެން ބޯންދިނުމުންވެސް ތާސީރު އިތުރުވެ މަންފާ އިތުރުވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ (PDF, Unknown)

 

Close Ad X

މަޞްދަރު: ޝެއިޚް ޚާލިދުލް ޙަބްޝީގެ ރުޤްޔާ ވެބްސައިޓް 

ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

2 ކޮމެންޓު

  1. Athyf

    ތީ އެއްގޮތަކަް ވެސް ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން.. ފެން ކިޔެވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަންކަމެއް ނޫން…

    1. ރުޤްޔާ އަކީ ބޭސްފަރުވާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވެފައި، މިކަމަކީ އިޖްތިހާދީ މައްސަލައެއް ކަމުން، ރުޤްޔާގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އެކަމަކަށް ވަކިން ދަލީލު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެވުމަށް

      http://spiritualhealersofma.ipage.com/Maithiri/?p=47490