އެސްފީނާ

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ ކޮން ދުޢާ އެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެމީހެއްގެ އެސްފީނާ އެހެން މީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް. رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނިވި ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ބަރަކާތްލެއްވުމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
“ފޭސް ބުކް” އާއި “އެސްފީނާ”ގެ ބަދަހި ގުޅުން ! ފޭސްބުކް މިއީ މިއަދު އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު، ފޭސްބުކަކީ މިއަދުގެ ޒުވާނުންނާއި، އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންގެ ހިތްތައް އަތުލައިގަނެ އެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވާފައިވާ، ގިނަބައެއްގެ ހަތުރެކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތް ! ޙަމްދުހުރީ ލޯތަކަށް ފެނުން ދެއްވާ، ލޯތަކަށް ތަފާތު ބާރުތަކާއި، ހެއުކަމާއި، ނުބައިކަމާއި، ނޫރު ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުރީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާއި، މިކަންކަމުގެ ފަރުވާ ބެހިގެންވާ ބައިތައް! ކުރީގެ ލިޔުމުގައި ވާނީ އެސްފީނާ އާއި އަދި ޙަސަދަ އަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީފައެވެ. އެސްފީނާ އަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަމާއި ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އަދި އެސްފީނާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކިޔަވަންވީ ބައެއް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ ؟ އެސްފީނާއޭ ބުނުމުން މިއަދު މަޖާވާހަކައަކަށް ވެދާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ތިއީ މުސްކުޅި ބޯދާވާހަކަތަކޭބުނެ މަލާމާތްވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެބައިމީހުން އެމަލާމާތްކުރަނީ އެހެން ބުނާ މީހާއަކަށް ނޫނެވެ. ﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށްކަން ކަށަވަރެވެ. ސަބަބަކީ މިއީވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ