ސިޙުރު ތަސްވީރު:
މިއީ މީހުން ސިޙުރު ހެދުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ސިޙުރުތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

[1pjq A4FAbyKb1j2E]