ސިޙުރު ޖެހިފައިތޯ

ސިހުރު ހުރިތަން ހުވަފެނުގައި ފެނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ސިހުރުގެ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވެފައި ކަމުގައި ދެންނެވުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެމީހަކު ހިތް އެދޭ ކަމެއް، ހަމަ ނުވާ ކޮންމެ ހިނދަކު އެނބުރިގަންނަނީ ކޮންމެވެސް ސިހުރުވެރިއެއްގެ ކައިރިއަށެވެ. އެމީހުން ކިބައިން އެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރު ހުރިތަން ދެނެގަނެވިދާނެ ބައެއް ގޮތް މިކަމަށްޓަކައި އަހަރެމެން އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރީން ހިފުން އެންމެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ގޮތަކީ ﷲ އާއި ވީހާވެސް ގާތް، އެކަލާނގެއަށް ބޮޑަށް ކުއްތަންވަނިވި ގޮތެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ކަމަކީ، ދަމުނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ދުޢާކުރުމެވެ. އެހެނީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ! ރުޤްޔާ ކިޔެވީ : އައްރާޤީ އަޖްނާދު ޢަލީ. ސިޙުރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް  7 ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް އަޑުއަހާށެވެ. ސިޙުރު ޖެހިފައި ހުރިނަމަ އަންނަނިވި ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމްވެސް ޢަލާމާތްތަކެއް ފެންނާނެއެވެ. 1- […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މީހަކަށް ސިޙުރެއް ޖެހިފައި ހުރިތޯ ޤުރުއާން ކިޔަވައިގެން ބަލާނެ ގޮތް! ސިޙުރުގެ ޢަލާމާތްތަކެއް މީހެއްގެ ކިބައިން ފެނިއްޖެނަމަ ސިޙުރު ހުރިތޯ ޔަޤީން ކުރުން މިއީ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތަކެވެ. މިގޮތުން މިކަން ޤުރުއާނުގެ ރުޤުޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ޔަޤީން ކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ބުނެދޭނަމެވެ. މިނޫންވެސް އެތައް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ