ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ހިލޭ އަންހެނަކަށް ރުޤްޔާ ކުރާއިރު ގައިގަ އަތްލުން މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ރުޤްޔާ ކުރުމަކީ އެކަމުގައި ނުހަނު ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ހިފަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ކަންމިހެން އޮތްއިރު ޢާއްމުކޮށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އުޖޫރަނަގައިގެން ރުޤްޔާ ކުރުން ! ސިޙުރުވެރިން ކައިރިއަށް ދިއުމާމެދު ހޭލުންތެރިވެ އެމީހުން ކައިރިއަށް ނުގޮސް ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާ ކުރާ މީހުންގާތަށް ފަރުވާކުރަން ދިއުން މިދަނީ ﷲގެ ރަޙުމަތުން ފުޅާވެ ޢާއްމުވަމުންނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބައެއްމީހުން ހީކުރާގޮތުގައި ރުޤްޔާއަކީ ހަމައެކަނި ﷲ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޤުރުއާނުން ފަރުވާ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ މައިބަދައިގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީ އެކިމަށް ސިފާ އެދި ޤުރުއާނުން ކިޔަވަން އެންމެ ރަނގަޅު އާޔަތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނިއަކާއި އިންސާނަކާއި އެކުވެގެން ދަރިޔަކު ލިބިދާނެތަ؟ ސުވާލު: މި ޒަމާނުގައި ޖިންނިޔާކާ އިންސިޔަކާ ދެމީހުންނަށް ދަރިޔަކު ލިބިދާނެތޯ؟ ލިބޭނެ ނަމަ އެކުއްޖާ ވާނީ އިންސި އަކަށްތޯ ނުވަތަ ޖިންނި އަކަށްތޯ؟ ތަފްސީލް އެއް ދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ޖަވާބު: އައްޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މުއުމިން ޖިންނީންގެ ފަރާތުން އެހީ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖިންނީންގެ ކިބައިން އެހީ ހޯދައި އެމީހުނަށް ބަރޯސާވެ ފަރުވާ ކުރާ ބައެއް ރާޤީންގެ ވާހަކަ މިހާރަކަށް އައިސް މާވަރަކަށް ދަނީ އަޑުއިވެމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން މިމަޢުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު ލިޔުއްވާފައިވޭތޯ ބަލާހޯދީމެވެ. ނެތްނަމަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަވީދުއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ސުވާލު: ތަންކޮޮޅެއް ކުރީދުވަހެއްގަ އަޑުއެހި ދަރުހެއްގައި ތަވީދު ލިއުމާއި ފެންކިއުމަކީ ހަރާމްކަމެކޭ އަޑުއެހީމެވެ.ނަމަވެސް ރޭގަ ސަން އެފް އިން އަޑު އެހި ދަރުހެއްގައި ބުނިގޮތުގައި ފެންކިޔެވުމާއި ތަވީދުލިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް އަޑުއެހީމެވެ.ވީމާ މީގެ ރަނގަޅު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަށިލިޔުމާއި ތަވީދު އެޅުމާއި ކަރުދާހުގައި ލިޔެ ގިރުވައިގެން ބުއިމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ ސުވާލު: މެތުރުމާއި ތަވީދު އަދި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް އާޔަތް އެއްޗެއްގައި ލިޔެ، އޭގެ ފެން ބުއިން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ؟ ޖަވާބު: ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ފަތުވާތަކުގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑުގައި އަޅާ ވޭނެއްގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރުން ސަލާމަތްވާން ކުރާނެ ކަމަކީ ކޮބާ ؟ ސުވާލު: އިނގިފަވާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާއަށް ސިހުރު ހަދާބަޔަކު އުޅެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ޖިންނީގެ އުނދަގޫވެއެވެ. ވީމާ މިކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާ ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވުން އެދެން.. ޖަވާބު: ޖަވާބު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ސުވާލު: ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ބޭސްކޮށްގެންވެސް ކުއްޖަކު ނުލިބުމުން ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި ފާލުބަލާފައި ދަރިންނުލިބެނީ ސިހުރުވެރިކަމެއް ސަބަބުންނޭ އަދި ރަނގަޅުވާން ކަމެއްކުރަންޖެހޭނޭ ބުނެފިނަމަ ދެން ހަދަންވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ޖަވާބުދެއްވީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަވީދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟ ސުވާލު: ތަވީދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟ ރުޤްޔާ ހުއްދަވަނީ ކިހިނެއް؟ އަސްލު ރުޤްޔާ އަކީ ކޮބާ؟ އަނބިމީހާ ވަރިވާން ބޭނުންވެގެން ފިރިމީހާއަށް ވަރިނުކުރާ ގޮތަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ތަވީދު އެޅުމާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ