ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ އެންމެ މިސްކިތެއް ހުންނަ ސަހަރެއްގައެވެ. އަދި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރޯދަމަހުގެ އިރުއޮއްސޭގަޑީ ކުޑަކުދިން ބޭރަށް ނެރެވިދާނެ ތޯއެވެ؟ ރަމަޟާން މަހުގެ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ކުޑަކުދިން ބޭރަށް ނެރެވިދާނެތޯއެވެ؟  އެހެނީ އެމަހުގައި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުވޭކަމަށް ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އެނގެއެވެ. ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން ފާޚާނާގައި ހުރެގެން އެޅުމުގެ ޙުކުމް މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޞާލިޙް ބިން ޢަބްދިލް ޢަޒީޒް އާލުއްޝައިޚް އާއި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. ފާޚާނާގައި ހުރެގެން ޒަމްޒަމް ފެނުން ނުވަތަ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެނުން ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. الحمد […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިމީހާގެ ގާތުގައި ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިމީހުންގެ ގާތަށް އައިސް ކިޔެވުމުގެ މައްސަލާގައި މަނިކުފާނުގެ ރައުޔަކީ ކޮބައިތޯ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ އާއި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކީރިތި ގުރްއާނުގެ ވަކި އާޔަތް ތަކެއް، ވަކި ކަމަކަށް، ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔެވުން ސުވާލު: ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކި އާޔަތްތަކެއް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތަކްރާރުކޮށް އެ އާޔަތްތައް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިޘާލަކަށް: ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި ސޫރަތެއްގެ ވަކި އާޔަތްތަކެއް ވަކި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާކުރާއިރު ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމް ! ސުވާލު: ރުޤްޔާކުރާ ބައެއް ރާޤީން އެކި ބަލިބައްޔަށް އެކި އާޔަތް ކަނޑައާޅާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔަވާ އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފަރުވާލިބެނީ އެއަދަދު ހަމަކޮށް ކިޔެވުމުން އެޢަދަދުގެ ސަބަބަކުން ނޫނެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސުވާލު: މައިތިރި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ، ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދޭނަމަ ، ފަދަ ލިޔުންތަކުގައިވާ ރުޤްޔާތައް ހެދުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟ މިހެން މިއެހީ އެގޮތަށް ވަކި ބައްޔަކަށް ޤުރުއާނުގެ ވަކި އާޔަތެއް ދަލީލެއް ނެތި ނުކިޔެވޭނެކަމަށާއި، އެއީ ބިދުޢަވެރި ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާތީއެވެ. ސުވާލު: މައިތިރި ވެބްސައިޓުގައިވާ ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ، ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދޭނަމަ ، ފަދަ ލިޔުންތަކުގައިވާ ރުޤްޔާތައް ހެދުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟ މިހެން މިއެހީ އެގޮތަށް ވަކި ބައްޔަކަށް ޤުރުއާނުގެ ވަކި އާޔަތެއް ދަލީލެއް ނެތި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސުވާލު: ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހިސާބުބެއްލެވުމަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަދެވޭ ހަތްދިހަހާސް މީހުންގެތެރޭގައި، ރުޤްޔާހަދައިދިނުމަށް އެދޭމީހާ ނުހިމެނެނޭ ސަބަބު ސުވާލު: ހިސާބުބެއްލެވުމަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަދެވޭ ހަތްދިހަހާސް މީހުންނާއެކު ރުޤްޔާ ހެދުމަށް އެދޭމީހާއަށް (ސުވަރުގެއަށް) ނުވަދެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންމީހުންގެ ގާތުގައި ރުޤްޔާހެދުމަށް އެދުން އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް މެދުވެރިވާކަމެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން، ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ބޭނުން ކުރުން! ސުވާލު: ޙައިޟުވެރިޔާ އާއި، ޖުނުބުވެރިޔާ އަދި ނިފާސްވެރިޔާ ހިނައި ނުގަނެ ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައިވާ ފެން (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ހެދިފައިވާ ފެން) ބުއިމާއި އެފެން ގައިގަ އުނގުޅުމާއި އެފެނުން ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ޖުނުބުވެރިވެފައިވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ