ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޙާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ނުވަތަ ކައިވެނި ވުމަށް އެދި ނުވަތަ ދަރިން ދެއްވުން އެދި ސޫރަތުލް ބަޤަރާ ކިޔެވުން. ތަރުޖަމާ މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް މިކަމާއި މެދުފަޟީލަތުއް ޝައިޚް ސުލައިމާން ބިން ޢަބްދުﷲ އަލްމާޖިދު އާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ތިރީގައި މިހިމަނާލަނީ ކުރެވުނު ސުވާލާއި އެބޭފުޅާގެ ފަތުވާއެވެ. ސުވާލު: އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް… ވަޒީފާއެއް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނި ދުރުކުރުމަށާއި ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުން އެޅުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ގަނޑުލޮނާއި ކަޅުދިރިއޮށް ފަދަ ތަކެތިން ދުން އެޅުމުން އެސްފީނާ އާއި ޙަސަދައާއި ސިޙުރާއި ހަށިގަނޑަށްވާ އެކި އުނދަގޫ ތަކުން ދުރުކޮށްދޭތޯއެވެ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ؟ އެހެން ނުވާ ނަމަ އޭގެ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ ކޮން ދުޢާ އެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަލްއިސްތިޢާޛާ (އަޢޫޛު) ކިޔުމުގެ ޙުކުމްތައް ޢަރަބި ބަހުގައި އިސްތިޢާޛާގެ މާނައަކީ ގޯސް ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ގަތުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ: ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ އެއްޗަކުންނާއި ކަމަކުން, ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި, ﷲގެ ޙަޟްރަތައް ދުޢާކޮށް ދެންނެވުމެވެ. ގުރްއާން ކިޔަވަން ފަށާއިރު އިސްތިޢާޛާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް ހުޅުވުމާއި ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް އުޖޫރަ ނެގުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް (ކްލިނިކް ފަދަ) ހުޅުވުމާއި، ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް މީސްތަކުން އަތުން އުޖޫރަ ނެގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރޯދައަށް ހުރެ ޙިޖާމާ (ކަވާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމް މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އިމާމް އަބޫޙަނީފާ، ޝާފިޢީ އަދި މާލިކްގެ ރައުޔަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ނުގެއްލުމެވެ. ދަލީލަކީ އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި) 6. ބައިވަރު މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ރާޤީ ކިޔަވާއިރު (ރުޤްޔަތުލް ޖަމާޢިއްޔާ) ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތައް ކިޔަވާނެއެވެ. މިގޮތަށްވެސް ވަރަށް ގިނަކަންކަން ރާޤީއަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން އެއްފަހަރެއްގައި ޞަދަޤާތްދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ އާޔަތެއް އަޅުގަނޑު ކިޔަވަނިކޮށް މީހަކު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (1 ވަނަ ބައި) އަސްލު ލިޔުއްވީ: އައްޝެއިޚް ޚާލިދުލް ޙަބްޝީ ތަރުޖަމާ: އަލް އަޚް މުޙައްމަދު ޠާހާ މުރާޖައާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް   މުޤައްދިމާ ޝަރުޢީރުޤްޔާއަށާއި ރާޤީންނަށް އެކި ތުހުމަތުތައް ކޮށް ރައްދުދީ ހެދުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާއަށް ފަހު ނުވަތަ ޙިޖާމާގެ ކުރިން ވުޟޫކުރުމާއި ހިނައިގަތުމުގެ ޙުކުމް ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުން: ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަކަށްވެސް ނަބަވީ އިރްޝާދެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެހެން ޙިޖާމާ ޖަހާތީވެ ވުޟޫ ކުރުމެއް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟ އިބްނު އަބިއް ޞައިރަފީ އަލް ޙައްރާނީ އަލް ޙަންބަލީ ގެ ފޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚްގެ އަރިހުން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްބަޤާއު އަލްޢަބްކަރީ އަލް ޙަންބަލީގެ އަރިހުގައި ޖިންނިއާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ:. ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ