ތަފްސީރު

އަލްބަސްމަލާ (ބިސްމީގެ ތަފްސީރާއި ޙުކުމްތައް) 1 އަރަބި ބަހުގައި “ބަސްމަލާ” ގެ މާނައަކީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް “ޙަސްބަލާ” މިލަފުޒު ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި لا حول ولا […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަލްއިސްތިޢާޛާ (އަޢޫޛު) ކިޔުމުގެ ޙުކުމްތައް ޢަރަބި ބަހުގައި އިސްތިޢާޛާގެ މާނައަކީ ގޯސް ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ގަތުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ: ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ އެއްޗަކުންނާއި ކަމަކުން, ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި, ﷲގެ ޙަޟްރަތައް ދުޢާކޮށް ދެންނެވުމެވެ. ގުރްއާން ކިޔަވަން ފަށާއިރު އިސްތިޢާޛާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ