ސިހުރު

ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު، ދިއިސްލާމް މަޖައްލާ ޖޫން 2013، ޢަދަދު 25 ގެ ކަވަރ ސްޓޯރީގެ ގޮތުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިއީ އެދުވަސްވަރު އޮތް އިންތިޚާބުގެ ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ސިހުރު ހަދަމުންދާތީ އެކަމާއިމެދު، އަދި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ބަނޑުން ބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ސިހުރު ހެއްޔެވެ؟ ގިނަ ބަލިމީހުނަށާއި ބައެއް ރާޤީންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ބަނޑުންބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ސިހުރެވެ. އެއީ އަނގައިން (ހޮޑުގެ ގޮތުގައި) ނިކުތް ނަމަވެސް ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭރުވިޔަސްމެއެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބަލިމީހާ ހޮޑުލައްވަން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
“ތިޔަ ސިހުރު ބާޠިލުވާނީ ދެމީހުން ވަރިވީމަޔޯ!” މިއީ ގޯސް ބުނުމެއް!  ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. ސިހުރަކީ މިއަދު މިމުޖުތަމަޢުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި އިތުރުވަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކުފުރުގެ ވަބާއެކެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙްރު ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟ ޤަޟާ ޤަދަރަށް އީމާންވާހާލު ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަލީން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ ބުއްދިވެރީންނެވެ. އެހެންކަމުން ސިޙްރުވެސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއިން ރައްކާތެރިވާން އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައި “އައްޑަނައިގެ” ބޭނުންހިފައި ރައްވާތެރިވުމަކީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙްރުވެރިން ޝައިޠާނާއާއި ގާތްވުމަށް ކުރާ ބައެއް ކަންތައްތައް ބައެއް ސިޙްރުވެރިން ފާހާނާއަށް ދާއިރު ޤުރުއާން ފައިދަށުލައިގެން ދެއެވެ. އަދި ބައެއް ސިޙްރުވެރިން އަންހެންވެރިންގެ މައްސަރު ކަންތަކުގެ ލޭފަދަ ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެތީން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަށް ލިއެވެ. ބައެއް ސިޙްރުވެރިން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަށް އެމީހުންގެ ދައްފައިގައި ލިޔާއިރު، އޭގެތެރެއިން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރު ބާޠިލު ޕެކޭޖް ގިނަބަޔަކަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ޕެކޭޖްގެ ފައިލްތައް މިވަނީ ސައިޓްގައި އަޕްލޯޑްކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިކަމުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެފަދަ ގޮތެއްވުމެވެ. އެގޮތުން ރާޤީން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައަށް ސިޙުރު ދެނެގަނެ ފަރުވާ ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރު ބާޠިލުކުރާނެ ގޮތާއި ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތް ! ސިޙްރަކީ ކޮބާ؟ ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ ޢަރަބިބަހުގައި ‘ސިޙްރު’ މިލަފުޒަކީ ސަބަބު ފޮރުވިފައިވާ، އަދި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތެކެވެ. އަދި ސިޙްރުގެ އަޞްލަކީ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތުން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. އަދި ޙައްޤުގެ ގޮތުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރުން ސަލާމަތްވާން ކުރާނެ ކަމަކީ ކޮބާ ؟ ސުވާލު: އިނގިފަވާގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާއަށް ސިހުރު ހަދާބަޔަކު އުޅެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ޖިންނީގެ އުނދަގޫވެއެވެ. ވީމާ މިކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާ ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވުން އެދެން.. ޖަވާބު: ޖަވާބު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދިވެހިންގެ އަޤީދާ އާއި ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިހުރު ހެދުން މިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ޢާއްމުވެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތްގޮތް ދޫކޮށް ޙަރާމް ގޮތްގޮތަށް ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ މީހުންވެސް މަދު ނޫންކަން ފާހަނގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެހެން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟ ސުވާލު: ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ސިހުރުވެރިންނަކީ ޝައިޠާނުންގެ ބޭނުން ހިފައި ޖިންނީން އެދޭ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން އެތަކެއްޗަށް ކުއްތަންވާ ބައެކެވެ. އެއީ ﷲ ފިޔަވައި އެތަކެއްޗަށް ޤުރްބާންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ﷲ އާއެކުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ