ރުޤްޔާއާއި ގުޅޭ

ރުޤްޔާކުރާ ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ.  ސަމާލުވަމާ ހިނގާށެވެ. ޢަމަލާއި ބަސް ވަނީ ހިތުން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ އިޢުތިޤާދުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންނެވެ. މީސްތަކުންނަށް ރުޤްޔާ ކޮށްދިނުމާއި، މީހުން ލައްވާ ރުޤްޔާ ކުރުމާއި، އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ ކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެން ވަނީ މުހިއްމު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (4 ވަނަބައި) އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިޢްތިރާޟާތް ތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު މިވާހަކަތަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކުރުވަރެއްގެ މުޤައްދިމާއެއް ބަޔާން ކޮށްލާނަމެވެ. 1. މައްސަލައެއްގައި ދެގޮތް އޮވެފައި އެއްގޮތަކީ “މުޘްބިތު” އަނެއް ގޮތަކީ ނަފީ ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، ނަފީގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (3 ވަނަބައި) ރުޤްޔާގެ ކަންތަކަކީ އިޖްތިހާދީ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ދަލީލުތައް:  2. އަދި މުސްލިމް عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ގެއަރިހުން ރިވާކުރައްވާފއިވާ ބަސްފުޅުގައިވެސް ވެއެވެ. قال : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (2 ވަނަބައި) ދެވަނަ މަބްޙަޘް: ރުޤްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްތޯ؟ ރުޤްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ބާވައިލެއްވި ތައުޤީފީ އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ އޭގެ އަޞްލަކީ އިޖްތިހާދާއި ތަޖްރިބާތޯ، މިމައްސަލައިގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (1 ވަނަބައި) އަސްލު ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން ޞާލިޙުލް ޢުބައިދް ތަރުޖަމާ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޤައްދިމާ: ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް އަހަރެން މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުން! ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ގޮށްތަކަށް ފުމެ އުޅޭމީހުންގެ ގޮށްތަކަށް އެބައިމީހުން ފުމެ އުޅޭހިނދު އޭގެ ނުބައި ކަމުންނާއި ޙަސަދަވެރިއަކު ޙަސަދަވެރިވެއްޖެހިނދު އޭގެ ނުބައިކަމުންނާއި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނާއި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވާ ޝައިޠާނުންގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެންނަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ބޮޑުކުރުން (1 ވަނަ ބައި) ﷲ ގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު ރުޤްޔާ ކުރާމީހާ އާއި ބަލި މީހާ އެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ: ފަރުވާ އަވަސްވުމަށްޓަކައި ރުޤްޔާކުރާމީހާ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް 1- […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި ޖިންނި ބޭނުންކުރުން (އޯޑިއޯ) މިއީ ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ 21 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯރޓެވެ. ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި މުސްލިމް ޖިންނީންގެ އެހީ ހޯދުމާއި އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި ޖިންނީންގެ ބޭނުންކުރުމާއި އެހީ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކަން މިރިޕޯރޓް އަޑުއެއްސެވުމުން އެނގިލައްވާނެއެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މުސީބާތުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ބޮޅު، ތަވީދުފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅު ނަސީބާއި ބަދުނަސީބަކީ މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުންވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ނަސީބެއް ނުވަތަ ބަދުނަސީބެއް ކުރިމަތިވެގެން އަންނަކަން ކުރީބައިގައި އެނގޭނެގޮތެއް އޮންނާނެބާއޭ އިންސާނުން ހުރިހާޒަމާނެއްގައިވެސް ސުވާލުކުރެއެވެ. އެހެނީ ސުންޕާކަމެއް ކުރިމަތިވާނެކަން ކުރީބައިގައި އެނގިއްޖެނަމަ ފަހަރެއްގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާއާއި ގުޅިފައިވާ (ތަވްޙީދު 1 ވަނަބައި) (ލިޔުއްވީ: އައްޝެއިޚް ޖަޢުފަރު ފާއިޒު) ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ރުޤްޔާގެ ބޭނުން ކުރާ ބަޔަކަށް އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ބޮޑަށް އެނގެން ޖެހޭ އެއްޗަކީ ތަވްޙީދު ކަމާއިމެދު ޝައްކެއް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ