ޢާއްމު

“ނަބީޛް” ސިއްޙަތަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިބިދޭ، ސުންނަތުން ސާބިތުވާ މީރު ބުއިމެއް! މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް “ނަބީޛް” އަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހިއްޕެވުމަށް ލޯބިފުޅުކުރެއްވި މީރު ބުއިމެކެވެ. މިއީ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ހިކި މޭބިސްކަދުރު ނުވަތަ ކަދުރު، ފެނަށް އެއްކޮށްލައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އެދުވަސް ބިރުވެރި ނުވަތަ މާޔޫސީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް އަހަރެން މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުން! ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ގޮށްތަކަށް ފުމެ އުޅޭމީހުންގެ ގޮށްތަކަށް އެބައިމީހުން ފުމެ އުޅޭހިނދު އޭގެ ނުބައި ކަމުންނާއި ޙަސަދަވެރިއަކު ޙަސަދަވެރިވެއްޖެހިނދު އޭގެ ނުބައިކަމުންނާއި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނާއި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވާ ޝައިޠާނުންގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެންނަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުގެ ވަނަވަރު ޝައިޠާނާއަކީ އަހަރަމެންނަށް ފާޅުވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އެއީ އިންސާނުން މަގުފުރައްދާނެ ކަމަށް ﷲ އަށް އަހުދުކަށަވަރު ހިފައިގެން ހުރި ޖައްބާރެކެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މުސީބާތުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ބޮޅު، ތަވީދުފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅު ނަސީބާއި ބަދުނަސީބަކީ މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުންވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ނަސީބެއް ނުވަތަ ބަދުނަސީބެއް ކުރިމަތިވެގެން އަންނަކަން ކުރީބައިގައި އެނގޭނެގޮތެއް އޮންނާނެބާއޭ އިންސާނުން ހުރިހާޒަމާނެއްގައިވެސް ސުވާލުކުރެއެވެ. އެހެނީ ސުންޕާކަމެއް ކުރިމަތިވާނެކަން ކުރީބައިގައި އެނގިއްޖެނަމަ ފަހަރެއްގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
“މެހި” ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާ ކުރާނެ ގޮތް ! މެއްސަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ، އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭވަރުގެ ފައިދާތަކެއް އޭގައި ލައްވާފައިވާ މާތް ﷲ ގެ މަޚުލޫޤެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މެއްސެކޭ ބުނެފިނަމަ ގިނަފަހަރަށް ފަކުރު ހީވެ، އެއީ ނަޖިސް އެއްޗެއްކަމުގައި ހީވެއެވެ. ކާއެއްޗަކަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ކުޑަކުދިން ގެއަށް ވައްދައި ދޮރުތައް ލެއްޕުން ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: އިހުޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކުރަމުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޝިފާ ލިބިދެނިވި ކަންތައްތައް ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގެ އަލީގައި (ދެވަނަބައި) ޝިފާ ލިބިދެނިވި ދެވަނަ ކަންތައް:    ދުޢާކުރުން. ދުޢާކޮށް މާތް ﷲ އަށް ކަންތައްތައް ދެންނެވުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަލާނގެ އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދީނާއި ދުރުވެ، ބަލިތަކާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދިވެހިންގެ އަޤީދާ އާއި ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިހުރު ހެދުން މިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ޢާއްމުވެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތްގޮތް ދޫކޮށް ޙަރާމް ގޮތްގޮތަށް ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ މީހުންވެސް މަދު ނޫންކަން ފާހަނގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެހެން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިޙުރުގެ ރާއްޖެ (ފުރަތަމަ ބައި) ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ހާރޫތާއި މާރޫތު މެދުވެރިކުރައްވައި ޖިންނީންނަށް ސިޙުރު އުނގަންނައިދެއްވައި، އެޝައިޠާނުންތައް މެދުވެރި ކުރައްވައި އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް ސިޙުރު ފޮނުއްވީ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެނެއްކަމަކު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ