ސިހުރުގެ ފަރުވާތައް

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (5 ވަނަ ބައި) މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާތަކާއި، ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާން ރުޤްޔާ ތަކާއި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް: ގެއަށް ސިހުރު ހަދާފައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (4 ވަނަ ބައި) ޢަލާމާތްތަކުގެ އިތުރުން ގެއަށް ސިހުރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަލާނެގޮތާއި، ސިހުރު ހުރި ތަންތަން ދެނެގަނަނާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ހޯދާ ސިހުރު ހަދާފައި ހުރި ތަން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތައް: 1- […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (3 ވަނަ ބައި) މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށް ސިހުރުވެރިޔާ އަތުލައިގަންނާނެ ގޮތަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ސިހުރުވެރިން ގެއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވިދާނެ ގޮތް: ދަންނާށެވެ. ތިބާ މިކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިކުރިމަތިލަނީ އެހާ އާދައިގެ ކަމެއްގައި ކަމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (2ވަނަ ބައި) ލިޔުމުގެމިހާހިސާބަށް އައި އިރު މުހިއްމު ކަންކަން މިވަނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ. ދެން އޮތީ ސިހުރުވެރިން މިފަދަ ސިހުރު ހަދަނިކޮށް އަތުލައިގަތުމާއި މިފަދަ ސިހުރުތައް ހޯދާ ބާޠިލުކުރުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުން ގެތައް ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (1 ވަނަ ބައި) ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. ސިހުރުވެރިން ސިހުރު ހަދާ އެތައްގޮތެއް ވެއެވެ. އަދި ސިހުރު ހަދާ އެކި މަޤްޞަދުތައް ވެއެވެ. އެކި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގަބުރުސްތާނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް ޤަބުރުސްތާނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ސިހުރާއި ބެހޭ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް: ސިހުރަކީ އޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ސިހުރުވެރީން ސިހުރު ހަދައި އުޅެނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އެކި ތަންތަނަށެވެ. އެކި ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. މިގޮތުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދަރިން ނުލިބޭނަމަ އަދި ދަރިފުޅު ބައިގެންދާނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ ދަރިންނަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އަމާނާތެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެންމެ ދެކެންބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އެދެމަފިރިންނަށް މާތް ﷲގެ ރަޙްމަތުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކައިވެނި ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަދާ ސިހުރުގެ ފަރުވާ ކައިވެންޏަކީ ތިމާގެ ޙަޤީޤީ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތެވެ. އެކަން ކޮށްފިމީހާ އެފުރިހަމަކުރީ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތު,ކޮށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް ހެޔޮގޮތުގައި އާލާކުރެވެނީ ކައިވެނީގެ ގުޅުމަކުންނެވެ. ތިމާގެ ޝަހުވާނީ އެދުންތައް ރަމަތަ ނުކުރެވި ޒިނޭއަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރިޒްޤަށް / ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިހުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ރިޒްޤަކީ ދުނިޔޭގައި ﷲ ލެއްވި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންނާއި އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އެކި ގޮތްގޮތުން ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ދަރީންނާއި މުދަލަކީވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކިޔެވުމަށް (ތަޢުލީމަށް) ހުރަސްއަޅާ ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތައް ހައްދަވައި އިންސާނުންނަށް ޢިލްމު ދެއްވާ، ޢިލްމަކީ މާތް އެއްޗެއް ކަމުގައި ލެއްވި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށާއި ޢިލްމު ފެތުރުމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ