ރުޤްޔާގެ އާޔަތްތައް

އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން އާޔަތްތަކުން އެފަދަ ޖިންނީންގެ އަސަރު ފާޅުނުވެފައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުލް ޙަރްޤު: ޖިންނި އެންދުމަށް މިއާޔަތްތައް ކިޔަވަމުން ބަލިމީހާގެ ގަޔަށް، ޚާއްޞަކޮށް ތަދުވާތަންތަނަށް ފުމެމުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަކުރާރުކުރަމުން ކިޔަވާށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި އާޔަތްތައް ސިހުރާއި އެސްފީނާ އަދި މައްސުން އަންނަ ޖިންނީން އެންދުމުގެ ނިޔަތުގައި ފެނަށާއި މާމުޔަށް އަދި ޒައިތޫނިތެލަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާޔަތްތައް : އަނިޔާވެރި ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް މިއީ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ ޖިންނީގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރުމާއި، އޭނާއަށް ހެޔޮމަގަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޢަޒާބުތައް ހަނދާންކޮށްދީ އެ ޖިންނީން ބިރުގެންނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ އަނިޔާވެރި މުސްލިމު ޖިންނީންނަށްވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުލް ޙުޞޫން: ހަށިގަނޑުގައި ފިލާތިބޭ ޖިންނީން ފާޅުކުރުމަށް މިއާޔަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ވިޔަސް ޖިންނީން ސިޙުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިވެގަންނަ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑަށް ލުއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުލް ޤަހްރު ވަލް ޢިއްޒަ : ސިހުރު ހަދާ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް ބައެއް ފަހަރު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ޖިންނި އަޅައިގަންނަ އިރު ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ ޢިފްރީތުންނާއި، ޖިންނީންގެ ބޮޑުންނާއި، އަދި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ސިހުރުވެރިން މީހުނާ އަޅައިގަނެ ޙަމަލާދެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް. މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު ތާސީރުތަކެއް އެކުލެވޭ އާޔަތްތަކެކެވެ. މަރަން ހަދާފައިވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކިޔެވިދާނެ ރުޤްޔާގެ އާޔަތްތައް އެސްފީނާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެސްފީނާގެ ޙަޤީޤަތް މިވެބްސައިޓްގައިވާ އެސްފީނާއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން ވިދާޅުވާށެވެ. މިފަހަރު މިޙިއްސާކޮށްލަނީ، އެސްފީނާ ޖެހުމުން، އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ މީހާ ކައިރީ ކިޔަވާނެ ރުޤްޔާއެކެވެ. އަދި އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ މީހާ، ނުވަތަ އެސްފީނާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޝިފާގެ އާޔަތްތައް މިއީ ޤުރުއާނުގައިވާ ޝިފާގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިފައިވާ އާޔަތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަކީ ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާއެއް ކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ރުޤްޔާގައި ޝިފާގެ އާޔަތްތަކުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ބުޠޫންގެ އާޔަތްތައް މިއީ ބުޠޫންގެ އާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރުޤްޔާގެ އަހުލުވެރީންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު އާޔަތްތަކެކެވެ. ބަނޑުގެ އެކި އުނދަގޫތަކަށާއި، ސިޙުރު ކާންދީފައި ހުރިނަމަ އެކަމުގެ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން މިއާޔަތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިގޮތުން، ބަލިމީހާ އަމިއްލައަށް މިއާޔަތްތައް ކިޔެވުމާއި، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ