ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާތައް

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ އިންސާނާއަށް ޖިސްމާއި، ރޫޙު ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެ މަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޑިޕްރެޝަން (ޑިޕްރެޝަންގެ ޙައްލު) ޑިޕްރެޝަންއަކީ ނުވަތަ މާޔޫސް ބައްޔަކީ ކަންކަން ކުރުމުގެ މޫޑު ނެތުމާ، ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ އިޙްސާސްތަކާ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުން ދުރުވާކަމެކެވެ. މިބަލީގައި ދެރަވުމާ، މާޔޫސްކަމާ، ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމާ، ހުސްކަން އިޙްސާސްވުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ