އެސްފީނާގެ ފަރުވާތައް

ދަރިން ނުލިބޭނަމަ އަދި ދަރިފުޅު ބައިގެންދާނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ ދަރިންނަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އަމާނާތެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެންމެ ދެކެންބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އެދެމަފިރިންނަށް މާތް ﷲގެ ރަޙްމަތުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކުޑަކުދިން އާދަޔާޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ.. ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ ސުވާލެއް ނަޤުލުކޮށްލާނަމެވެ. ސުވާލު: ކުޑަކުދިން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެމީހެއްގެ އެސްފީނާ އެހެން މީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް. رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނިވި ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ބަރަކާތްލެއްވުމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކިޔެވިދާނެ ރުޤްޔާގެ އާޔަތްތައް އެސްފީނާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެސްފީނާގެ ޙަޤީޤަތް މިވެބްސައިޓްގައިވާ އެސްފީނާއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން ވިދާޅުވާށެވެ. މިފަހަރު މިޙިއްސާކޮށްލަނީ، އެސްފީނާ ޖެހުމުން، އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ މީހާ ކައިރީ ކިޔަވާނެ ރުޤްޔާއެކެވެ. އަދި އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ މީހާ، ނުވަތަ އެސްފީނާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތް ! ޙަމްދުހުރީ ލޯތަކަށް ފެނުން ދެއްވާ، ލޯތަކަށް ތަފާތު ބާރުތަކާއި، ހެއުކަމާއި، ނުބައިކަމާއި، ނޫރު ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުރީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާއި، މިކަންކަމުގެ ފަރުވާ ބެހިގެންވާ ބައިތައް! ކުރީގެ ލިޔުމުގައި ވާނީ އެސްފީނާ އާއި އަދި ޙަސަދަ އަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީފައެވެ. އެސްފީނާ އަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަމާއި ޖެހޭ އެއްޗެއްކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އަދި އެސްފީނާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކިޔަވަންވީ ބައެއް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ ؟ އެސްފީނާއޭ ބުނުމުން މިއަދު މަޖާވާހަކައަކަށް ވެދާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ތިއީ މުސްކުޅި ބޯދާވާހަކަތަކޭބުނެ މަލާމާތްވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެބައިމީހުން އެމަލާމާތްކުރަނީ އެހެން ބުނާ މީހާއަކަށް ނޫނެވެ. ﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށްކަން ކަށަވަރެވެ. ސަބަބަކީ މިއީވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ