ޢެހެނިހެން ފަރުވާތައް

ހުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވާނަމަ މިތަނަށް ކްލިކް ކުރައްވާ ބަލިތައް ޚަލްޤު ކުރައްވާ އެބަލި އިންސާނުންނަށް ޖައްސަވައި، އަދި އެބަލީގެ ފަރުވާ ލައްވައި ބަލި ފަސޭހަ ކުރައްވާ ފަރާތަކީ މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއެވެ. އެއްވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގައިން ދިލަނަގާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ ތިރީގައިވާ އާޔަތްތައް ފިނިފެނަށް (ރޯސް ވޯޓަރ) ކިޔަވާ ފުމޭށެވެ (ތައްޓެއްގެ ފެން ރަނގަޅުވާނެއެވެ). ކޮންމެ ބައެއް 7 ފަހަރު ކިޔަވާލުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް 7 ފަހަރު ކިޔެވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް. މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު ތާސީރުތަކެއް އެކުލެވޭ އާޔަތްތަކެކެވެ. މަރަން ހަދާފައިވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދަރިން ނުލިބޭނަމަ އަދި ދަރިފުޅު ބައިގެންދާނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ ދަރިންނަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އަމާނާތެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެންމެ ދެކެންބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އެދެމަފިރިންނަށް މާތް ﷲގެ ރަޙްމަތުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކުޑަކުދިން އާދަޔާޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ.. ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ ސުވާލެއް ނަޤުލުކޮށްލާނަމެވެ. ސުވާލު: ކުޑަކުދިން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ވިހަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ކުރިން ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ ޑޮކްޓަރީ ގޮތުން ބަލާނަމަ، ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދަންނަވާނަމަ، މައިމީހާއަށާއި ދަރިފުޅަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސިޒޭރިއަން ހެދުމަކާއި ނުލައި ވިހެއުމެވެ. އަދި އިތުރަށް ވިހާނަމަ، ދަރިން އުފެދުމުގައިވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ ސިޒޭރިއަން ހެދުމަށްވުރެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
“މެހި” ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާ ކުރާނެ ގޮތް ! މެއްސަކީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ، އެހެންނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭވަރުގެ ފައިދާތަކެއް އޭގައި ލައްވާފައިވާ މާތް ﷲ ގެ މަޚުލޫޤެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މެއްސެކޭ ބުނެފިނަމަ ގިނަފަހަރަށް ފަކުރު ހީވެ، އެއީ ނަޖިސް އެއްޗެއްކަމުގައި ހީވެއެވެ. ކާއެއްޗަކަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ކެންސަރަކީ ދެގޮތަކަށް އިންސާނާއަށް ޖެހޭ، ބަލިތަކުގެތެރެއިން އެންބެ ބޮޑަތި ބަލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަމަ މީހާ މުޅީން ހަލާކުކޮށްލާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. ދެގޮތަކަށް ޖެހޭބައްޔެކޭ މިދެންނެވީ އެތެރެހައްޓަށާއި އަދި ބޭރު ހައްޓަށްވެސް ޖެހޭ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ފިރިހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ! ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކުގެ އިތުރުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ! ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ސަބަބުން ތަފާތު ބަލިތައް ތަފާތު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ