ފަރުވާ

ހުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވާނަމަ މިތަނަށް ކްލިކް ކުރައްވާ ބަލިތައް ޚަލްޤު ކުރައްވާ އެބަލި އިންސާނުންނަށް ޖައްސަވައި، އަދި އެބަލީގެ ފަރުވާ ލައްވައި ބަލި ފަސޭހަ ކުރައްވާ ފަރާތަކީ މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއެވެ. އެއްވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން އާޔަތްތަކުން އެފަދަ ޖިންނީންގެ އަސަރު ފާޅުނުވެފައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގައިން ދިލަނަގާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ ތިރީގައިވާ އާޔަތްތައް ފިނިފެނަށް (ރޯސް ވޯޓަރ) ކިޔަވާ ފުމޭށެވެ (ތައްޓެއްގެ ފެން ރަނގަޅުވާނެއެވެ). ކޮންމެ ބައެއް 7 ފަހަރު ކިޔަވާލުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް 7 ފަހަރު ކިޔެވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުލް ޙަރްޤު: ޖިންނި އެންދުމަށް މިއާޔަތްތައް ކިޔަވަމުން ބަލިމީހާގެ ގަޔަށް، ޚާއްޞަކޮށް ތަދުވާތަންތަނަށް ފުމެމުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަކުރާރުކުރަމުން ކިޔަވާށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި އާޔަތްތައް ސިހުރާއި އެސްފީނާ އަދި މައްސުން އަންނަ ޖިންނީން އެންދުމުގެ ނިޔަތުގައި ފެނަށާއި މާމުޔަށް އަދި ޒައިތޫނިތެލަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާޔަތްތައް : އަނިޔާވެރި ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް މިއީ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ ޖިންނީގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރުމާއި، އޭނާއަށް ހެޔޮމަގަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޢަޒާބުތައް ހަނދާންކޮށްދީ އެ ޖިންނީން ބިރުގެންނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ އަނިޔާވެރި މުސްލިމު ޖިންނީންނަށްވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުލް ޙުޞޫން: ހަށިގަނޑުގައި ފިލާތިބޭ ޖިންނީން ފާޅުކުރުމަށް މިއާޔަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ވިޔަސް ޖިންނީން ސިޙުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިވެގަންނަ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑަށް ލުއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުލް ޤަހްރު ވަލް ޢިއްޒަ : ސިހުރު ހަދާ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް ބައެއް ފަހަރު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ޖިންނި އަޅައިގަންނަ އިރު ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ ޢިފްރީތުންނާއި، ޖިންނީންގެ ބޮޑުންނާއި، އަދި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ސިހުރުވެރިން މީހުނާ އަޅައިގަނެ ޙަމަލާދެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ އިންސާނާއަށް ޖިސްމާއި، ރޫޙު ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެ މަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް. މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު ތާސީރުތަކެއް އެކުލެވޭ އާޔަތްތަކެކެވެ. މަރަން ހަދާފައިވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (5 ވަނަ ބައި) މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާތަކާއި، ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާން ރުޤްޔާ ތަކާއި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް: ގެއަށް ސިހުރު ހަދާފައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ