ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

މުޅިދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެގެން ހުންނަން ބޭނުންނަމަ.. ޝައްކެއްނެތެވެ. ޝައިޠާނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އޭއްޗާ އޭތީގެ އަޢުވާނުންގެ ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. އަދި އޭތިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނުންލައްވާ ޝިރުކު ކުރުވުމެވެ. އެހެންކަމުން މިޝައިޠާނާއާއި އޭތީގެ ބައިގަނޑުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޝިފާ ލިބިދެނިވި ކަންތައްތައް ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގެ އަލީގައި (ފުރަތަމަ ބައި) އިސްލާމު ކަމުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތަށް ފަހު، އިންސާނާއަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއްނިޢުމަތަކީ ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމަކާއި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެކެވެ. އަމަންއަމާންކަމާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އުފާފާގަތި ކަމާއި އަޚުވަންތަ މުޖުތަމަޢެކެވެ. މިހެންވެ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގެ މުހިއްމުކަން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހަށިރައްކަލަށް ވަރުގަދަ ޙިޖާބެއް (ސިހުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންނާއި އެންމެހާ ނުބައިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް) ހަށިރައްކަލަށް ވަރުގަދަ ޙިޖާބެއް! ތިރީގައި މިލިޔާ ޙިޖާބަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރުގަދަ ޙިޖާބެކެވެ. މިއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ދުޢާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޙިޖާބެކެވެ. ފަހެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔަވާށެވެ. އެއީ ފަތިސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ