ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ސަލާމް ޢާއްމުކުރުން رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކަކަށް ލޯބިކޮށްފުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވިކަމުގައިނުވެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން އެކަމެއްކޮށްފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކަކުދެކެ ލޯބިވާނެ ކަމެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގަހުން ނިކުންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ މޭވާ ފެންނަ ހިނދު ކިޔާ ދުޢާ “اَلَّلهـُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صاَعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا” (رواه مسلم) މާނައީ،” އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ނަމާދުކުރަމުންދާއިރު އަދި ޤުރުއާން ކިޔަވަމުންދާއިރު (ހިތަށް) ވަސްވާހެއް ވަދެއްޖެނަމަ ކިޔަންވީ ދުޢާ ނަމާދުކުރަމުންދާ ވަގުތު ނުވަތަ ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން ދާވަގުތު ހިތައް ވަސްވާސް ވަންނަގޮތް މެދުވެރިވާނަމަ “أعوذُ ِباللهِ من الشيطاَن الرجِيمِ “ މާނައީ،”ރަޙްމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޟައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ އެދި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކުޑަކުދިން އިންސާނުންނާއި ޖިންނި ޝައިޠޯނުންގެ އެސްފިންނާއިން އަދި ޙަސަދަވެރިކަމުން ހިޞްނު(ރައްކާތެރިކުރުން) ކުރާނެ ގޮތެއް ދުވާލަކު ދެއިރު ޙިސްނުކުރުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. އެއީ ފަތިސް ނަމާދު ފަހުގައާއި މަޣްރިބު ނަމާދު ފަހުން ނެވެ. މިއީ އަމިއްލައަށް ދުޢާ ނުކިޔޭވަރު ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. ޙިޞްނު ކުރާނެގޮތް: بِسْمِ اللَّهِ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދަރަނި އަދާވުން އެދި ކިޔާ ދުޢާ ” اَللَّهـُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ” މާނައީ: “އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ޙަލާލުކުރެއްވި ތަކެތީގެ ޒަރިއްޔާއިން އިބަﷲ ޙަރާމްކުރެއްވި ތަކެތިން (މިއަޅާ ދުރުކުރައްވައި) މިއަޅާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ނުރުހެވޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމެއް ކުޅަދާނަކަމާއި އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ… އަހަރުމެން އިންސާނުންނަށް ދުނިޔޭގައި ދިމާވާ ކަންކަމުން ނުރުހެވި، ނުކުޅެދުންތެރިވުމުން މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވާ ގޮތްވެއެވެ. އެހެނަސް އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް މާތް ﷲ އަހަރުމެންނަށް މިދުނިޔޭގައި އިމްތިޙާނެއްގެ ގޮތުން ޖައްސަވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހާގޮވާލާ ހިނދުގަޔާއި ޙިމާރު ގޮވާލާ ހިނދު ކިޔާ ދުޢާ رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން ހާ ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ ހިނދު ފަހެ ﷲގެ ދަރުމަވަންތަކަމަށް އެދޭށެވެ. އެބަހީ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. “اَلَّلهـُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ” ، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މާތްކަމާއި ފައިދާއިން ފުރިގެންވާ ކަލިމަތަކެއް. رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ” “މާތް ﷲ އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ.” މިފަދައިން ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނާ އެއްވަރުވީނަމަވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފިކުރުބޮޑުވެ ހިތާމައިގެ ވަގުތު ކުރާ ދުޢާ އުފަލާއި، ހިތާމަޔާއި، ހިތްދަތިކަމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންގެ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނާއަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހިތްދަތިވެ، ބޯހާސްކުރުވައެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ “ޑިޕްރެޝަން” މެދުވެރިވެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ﷲ އަށް ތެދުވެރިވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއަށް ވަންނައިރު ކުރާ ޒިކުރު “ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَ كَّلْنَا. “ މާނައީ: ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތާއެކު އަޅަމެން ވަނީމުއެވެ. އަދި ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ