މުޙައްމަދު ޠާހާގެ ލިޔުންތައް

ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި) 6. ބައިވަރު މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ރާޤީ ކިޔަވާއިރު (ރުޤްޔަތުލް ޖަމާޢިއްޔާ) ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތައް ކިޔަވާނެއެވެ. މިގޮތަށްވެސް ވަރަށް ގިނަކަންކަން ރާޤީއަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން އެއްފަހަރެއްގައި ޞަދަޤާތްދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ އާޔަތެއް އަޅުގަނޑު ކިޔަވަނިކޮށް މީހަކު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (1 ވަނަ ބައި) އަސްލު ލިޔުއްވީ: އައްޝެއިޚް ޚާލިދުލް ޙަބްޝީ ތަރުޖަމާ: އަލް އަޚް މުޙައްމަދު ޠާހާ މުރާޖައާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް   މުޤައްދިމާ ޝަރުޢީރުޤްޔާއަށާއި ރާޤީންނަށް އެކި ތުހުމަތުތައް ކޮށް ރައްދުދީ ހެދުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟ އިބްނު އަބިއް ޞައިރަފީ އަލް ޙައްރާނީ އަލް ޙަންބަލީ ގެ ފޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚްގެ އަރިހުން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްބަޤާއު އަލްޢަބްކަރީ އަލް ޙަންބަލީގެ އަރިހުގައި ޖިންނިއާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ:. ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ބަނޑުން ބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ސިހުރު ހެއްޔެވެ؟ ގިނަ ބަލިމީހުނަށާއި ބައެއް ރާޤީންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ބަނޑުންބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ސިހުރެވެ. އެއީ އަނގައިން (ހޮޑުގެ ގޮތުގައި) ނިކުތް ނަމަވެސް ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭރުވިޔަސްމެއެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބަލިމީހާ ހޮޑުލައްވަން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ