ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ ލިޔުންތައް

ޖިންނި ދުރުކުރުމަށާއި ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުން އެޅުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ގަނޑުލޮނާއި ކަޅުދިރިއޮށް ފަދަ ތަކެތިން ދުން އެޅުމުން އެސްފީނާ އާއި ޙަސަދައާއި ސިޙުރާއި ހަށިގަނޑަށްވާ އެކި އުނދަގޫ ތަކުން ދުރުކޮށްދޭތޯއެވެ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ؟ އެހެން ނުވާ ނަމަ އޭގެ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަލްބަސްމަލާ (ބިސްމީގެ ތަފްސީރާއި ޙުކުމްތައް) 1 އަރަބި ބަހުގައި “ބަސްމަލާ” ގެ މާނައަކީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް “ޙަސްބަލާ” މިލަފުޒު ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި لا حول ولا […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ ކޮން ދުޢާ އެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޙިޖާމާ ޖެހިދާނެތޯ؟ ޙައިޟު ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޙިޖާމާ ޖެހުން މަނާ ކުރާނެ ޝަރްޢީ ދަލީލެއް ނެތެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ޙައިޟު ނިފާސް ދުވަސް ވަރުގައި ޙިޖާމާ ނުޖެހުމަށް ދައްކަވާ ޙުއްޖަތަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުންވެސް ނިކުންނަނީ ފާސިދު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަލްއިސްތިޢާޛާ (އަޢޫޛު) ކިޔުމުގެ ޙުކުމްތައް ޢަރަބި ބަހުގައި އިސްތިޢާޛާގެ މާނައަކީ ގޯސް ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ގަތުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ: ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ އެއްޗަކުންނާއި ކަމަކުން, ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި, ﷲގެ ޙަޟްރަތައް ދުޢާކޮށް ދެންނެވުމެވެ. ގުރްއާން ކިޔަވަން ފަށާއިރު އިސްތިޢާޛާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް… އެއްޗެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މީހާ ކިޔުމަށް އިބްނު އަބީޝައިބާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަލްމުޞައްނަފްގައި އަދި އައްޠަބަރާނީ އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. “އެމީހެއްގެ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ މީހާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް ހުޅުވުމާއި ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް އުޖޫރަ ނެގުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް (ކްލިނިކް ފަދަ) ހުޅުވުމާއި، ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް މީސްތަކުން އަތުން އުޖޫރަ ނެގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރޯދައަށް ހުރެ ޙިޖާމާ (ކަވާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމް މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އިމާމް އަބޫޙަނީފާ، ޝާފިޢީ އަދި މާލިކްގެ ރައުޔަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ނުގެއްލުމެވެ. ދަލީލަކީ އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާއަށް ފަހު ނުވަތަ ޙިޖާމާގެ ކުރިން ވުޟޫކުރުމާއި ހިނައިގަތުމުގެ ޙުކުމް ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުން: ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަކަށްވެސް ނަބަވީ އިރްޝާދެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެހެން ޙިޖާމާ ޖަހާތީވެ ވުޟޫ ކުރުމެއް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (4 ވަނަބައި) އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިޢްތިރާޟާތް ތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު މިވާހަކަތަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކުރުވަރެއްގެ މުޤައްދިމާއެއް ބަޔާން ކޮށްލާނަމެވެ. 1. މައްސަލައެއްގައި ދެގޮތް އޮވެފައި އެއްގޮތަކީ “މުޘްބިތު” އަނެއް ގޮތަކީ ނަފީ ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، ނަފީގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ