އަޖްނާދު ޢަލީ ގެ ލިޔުންތައް

ދެމަފިރިންގެ ދާނުގައި އޮތް ޖިންނި ހަރުފަ (ޙަޤީޤީ ހާދިސާ) …..”އަބުއްސާއިބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހަރެން އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދްރީގެ އަރިހަށް، އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށް ދިޔައިމެވެ. އަދި (އަބުއްސާއިބު) ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ފެނުނީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށެވެ. ދެން އަހަރެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅުން އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އިންތިޒާރުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ނުވަތަ ކައިވެނި ވުމަށް އެދި ނުވަތަ ދަރިން ދެއްވުން އެދި ސޫރަތުލް ބަޤަރާ ކިޔެވުން. ތަރުޖަމާ މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް މިކަމާއި މެދުފަޟީލަތުއް ޝައިޚް ސުލައިމާން ބިން ޢަބްދުﷲ އަލްމާޖިދު އާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ތިރީގައި މިހިމަނާލަނީ ކުރެވުނު ސުވާލާއި އެބޭފުޅާގެ ފަތުވާއެވެ. ސުވާލު: އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް… ވަޒީފާއެއް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
“ނަބީޛް” ސިއްޙަތަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިބިދޭ، ސުންނަތުން ސާބިތުވާ މީރު ބުއިމެއް! މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް “ނަބީޛް” އަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހިއްޕެވުމަށް ލޯބިފުޅުކުރެއްވި މީރު ބުއިމެކެވެ. މިއީ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ހިކި މޭބިސްކަދުރު ނުވަތަ ކަދުރު، ފެނަށް އެއްކޮށްލައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހުމަށް ފަރުވާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވާނަމަ މިތަނަށް ކްލިކް ކުރައްވާ ބަލިތައް ޚަލްޤު ކުރައްވާ އެބަލި އިންސާނުންނަށް ޖައްސަވައި، އަދި އެބަލީގެ ފަރުވާ ލައްވައި ބަލި ފަސޭހަ ކުރައްވާ ފަރާތަކީ މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއެވެ. އެއްވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރުޤްޔާކުރާ ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ.  ސަމާލުވަމާ ހިނގާށެވެ. ޢަމަލާއި ބަސް ވަނީ ހިތުން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ އިޢުތިޤާދުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންނެވެ. މީސްތަކުންނަށް ރުޤްޔާ ކޮށްދިނުމާއި، މީހުން ލައްވާ ރުޤްޔާ ކުރުމާއި، އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ ކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެން ވަނީ މުހިއްމު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މިފަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް، މައިދާނުގައި (މުޞައްލާގައި) ކުރުން ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި! މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް މައިދާނުގައި (މުޞައްލާގައި) ވިލިމާލޭގައި ކުރާގޮތަށް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން އިތިޒާމްކޮށްފިއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އިން އެޖަމިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޖަހާފައިވާ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ 1437 […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފާޙިޝް ކަންތަކުގައި އުޅެނިކޮށް ހިތާވި ޖިންނި އަތޮޅު ސްކޫލުން ކިޔެވުން ނިންމުމަށް ފަހު، ހަޔަރ ސްޓަޑީޒް ހެދުމަށް މާލެ އައިސް އެއް އެޕާރޓްމެންޓެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ 3 އަންހެން ކުދީންނެވެ. އެއީ ޝަޒޫއާއި، މަރީ އަދި ހާރިސާއެވެ. މިތަނުން ޝަޒޫ ކިޔެވުމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު، ދިއިސްލާމް މަޖައްލާ ޖޫން 2013، ޢަދަދު 25 ގެ ކަވަރ ސްޓޯރީގެ ގޮތުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިއީ އެދުވަސްވަރު އޮތް އިންތިޚާބުގެ ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ސިހުރު ހަދަމުންދާތީ އެކަމާއިމެދު، އަދި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އެދުވަސް ބިރުވެރި ނުވަތަ މާޔޫސީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން އާޔަތްތަކުން އެފަދަ ޖިންނީންގެ އަސަރު ފާޅުނުވެފައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ