ނަޢަމްސޫފި ޛަބަޙަކުރާއިރު ކިޔަންޖެހޭ ކަލިމަ

بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ” [اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ] “اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

މާނައީ: ﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން (މިހައިވާނު ޛަބަޙަކުރަމެވެ.) އަދި އެންމެ ބޮޑީ ﷲއެވެ. [އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއީ އިބަﷲގެ ޙަޟްރަތުން އަދި އިބަﷲއަށްޓަކައިވާ އެއްޗެކެވެ.] “އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ކިބައިން (މިޢަމަލު) ޤަބޫކުކުރައްވާނދޭވެ!

Close Ad X
* ޙިސްނުލްމުސްލިމް، رواه مسلم والبيهقي – ބްރެކެޓްގައި އެވާކަލިމައަކީ އިމާމް ބައިހަޤީ އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ކަލިމައެކެވެ. އަދި ފަހު ޖުމުލައަކީ މުސްލިމްގެ ރިވާޔަތުން މަޢުނަވީކޮށް ގެނެވިފައިވާ ޖުމްލައެކެވެ.

ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

0 ކޮމެންޓު