ރެންޑަމް

ރުޤްޔާކުރާއިރު ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމް !
ސުވާލު: ރުޤްޔާކުރާ ބައެއް ރާޤީން އެކި ބަލިބައްޔަށް އެކި އާޔަތް ކަނޑައާޅާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔަވާ އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފަރުވާލިބެނީ އެއަދަދު ހަމަކޮށް ކިޔެވުމުން އެޢަދަދުގެ ސަބަބަކުން ނޫނެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ކުޑަކުދިން އާދަޔާޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ..
ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ހިލޭ އަންހެނަކަށް ރުޤްޔާ ކުރާއިރު ގައިގަ އަތްލުން
މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ރުޤްޔާ ކުރުމަކީ އެކަމުގައި ނުހަނު ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ހެދުން ލަމުން ކިޔާ ދުޢާ
ކޮންމެ ކަމެއްކުރުމުގައިވެސް އަހަރުމެން މުސްލިމުން އެއްކައުވަންތަ ﷲ މަތިން ހަނދާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަލާންގެ ނަންފުޅު ” بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ” އިން ފެށުމީ ހެޔޮގޮތެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ