Huvafenuge Hageegaiy

ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް

ލިޔުނީ:   7 ދުވަސް ކުރި.

މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ […]

ތަފްސީލް
Gellifaivaa ehcheh hoadhumah

ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް…

ލިޔުނީ:   10 ދުވަސް ކުރި.

އެއްޗެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މީހާ ކިޔުމަށް އިބްނު އަބީޝައިބާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަލްމުޞައްނަފްގައި އަދި އައްޠަބަރާނީ އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނާގައި […]

ތަފްސީލް
Hijama clinic hedhumaai hijama ah ujoora negun

ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް ހުޅުވުމާއި ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް އުޖޫރަ ނެގުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:   27 ދުވަސް ކުރި.

ސުވާލު:
ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް (ކްލިނިކް ފަދަ) ހުޅުވުމާއި، ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް މީސްތަކުން އަތުން އުޖޫރަ ނެގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޖަވާބު:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول […]

ތަފްސީލް
Aayaathuh Thair

އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   1 މަސް 28 ދުވަސް ކުރިން.

އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން […]

ތަފްސީލް
Gain dhila nagaa nama

ގައިން ދިލަނަގާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ލިޔުނީ:   2 މަސް 28 ދުވަސް ކުރިން.

ތިރީގައިވާ އާޔަތްތައް ފިނިފެނަށް (ރޯސް ވޯޓަރ) ކިޔަވާ ފުމޭށެވެ (ތައްޓެއްގެ ފެން ރަނގަޅުވާނެއެވެ). ކޮންމެ ބައެއް 7 ފަހަރު ކިޔަވާލުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް 7 ފަހަރު […]

ތަފްސީލް
Aayaathuh Harq

އާޔާތުލް ޙަރްޤު: ޖިންނި އެންދުމަށް

ލިޔުނީ:   3 މަސް 17 ދުވަސް ކުރިން.

މިއާޔަތްތައް ކިޔަވަމުން ބަލިމީހާގެ ގަޔަށް، ޚާއްޞަކޮށް ތަދުވާތަންތަނަށް ފުމެމުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަކުރާރުކުރަމުން ކިޔަވާށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި އާޔަތްތައް ސިހުރާއި އެސްފީނާ އަދި މައްސުން އަންނަ ޖިންނީން އެންދުމުގެ […]

ތަފްސީލް
Aayaathuh Lulmu

އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާޔަތްތައް : އަނިޔާވެރި ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   3 މަސް 18 ދުވަސް ކުރިން.

މިއީ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ ޖިންނީގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރުމާއި، އޭނާއަށް ހެޔޮމަގަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޢަޒާބުތައް ހަނދާންކޮށްދީ އެ ޖިންނީން ބިރުގެންނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ […]

ތަފްސީލް
Aayaathul Husoon

އާޔާތުލް ޙުޞޫން: ހަށިގަނޑުގައި ފިލާތިބޭ ޖިންނީން ފާޅުކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   3 މަސް 20 ދުވަސް ކުރިން.

މިއާޔަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ވިޔަސް ޖިންނީން ސިޙުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިވެގަންނަ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ފުރަތަމަ […]

ތަފްސީލް

ލިޔުން

Huvafenuge Hageegaiy

ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް

ލިޔުނީ:

މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ […]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

Aayaathuh Thair

އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:

އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން […]

ތަފްސީލް

ކަވާ (ޙިޖާމާ)

Hijama clinic hedhumaai hijama ah ujoora negun

ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް ހުޅުވުމާއި ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް އުޖޫރަ ނެގުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ސުވާލު:
ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް (ކްލިނިކް ފަދަ) ހުޅުވުމާއި، ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް މީސްތަކުން އަތުން އުޖޫރަ ނެގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޖަވާބު:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول […]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” […]

ތަފްސީލް

Follow us on Facebook!