ރެންޑަމް

ސިޙުރުވެރިއަކު އަތުލައިގަނެފި !
މާފަންނު ސްޓީވް ބްރީޒް ގައި ސިޙުރު ހަދަމުން ދިޔަ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މުޙައްމަދު އާދަމް، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަތުލައިގަނެފިއެވެ. މީނާ އަތުލައިގަނެފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯރޓް ކޮށްގެންނެވެ. އެގެއާއި ދާދި ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގައި އުޅޭ ސިޙުރުޖެހިފައިހުރި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް
މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތަވީދުއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސުވާލު: ތަންކޮޮޅެއް ކުރީދުވަހެއްގަ އަޑުއެހި ދަރުހެއްގައި ތަވީދު ލިއުމާއި ފެންކިއުމަކީ ހަރާމްކަމެކޭ އަޑުއެހީމެވެ.ނަމަވެސް ރޭގަ ސަން އެފް އިން އަޑު އެހި ދަރުހެއްގައި ބުނިގޮތުގައި ފެންކިޔެވުމާއި ތަވީދުލިއުމަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ވާރޭވެއްސެވުމަށް އެދިކުރެވޭ ބައެއް ދުޢާ
” اَللَّهـُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئاً مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضاَرٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ “ މާނައީ،”އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅާމެންނަށް އެހީވެދޭ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ