Ihyaa ge aayaiy thah

އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް.

ލިޔުނީ:   2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން.

މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު […]

ތަފްސީލް
Ge ah hadhaafai hunna sihuru baathilu kurumah kurevidhaane ruqya

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (5 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   4 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން.

މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާތަކާއި، ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ.
ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާން ރުޤްޔާ ތަކާއި ޢަމަލުކުރަންވީ […]

ތަފްސީލް
ghosthouse

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (4 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   7 ދުވަސް ކުރި.

ޢަލާމާތްތަކުގެ އިތުރުން ގެއަށް ސިހުރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަލާނެގޮތާއި، ސިހުރު ހުރި ތަންތަން ދެނެގަނަނާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ.

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ހޯދާ ސިހުރު ހަދާފައި ހުރި […]

ތަފްސީލް
hauntedhouse5

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (3 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   9 ދުވަސް ކުރި.

މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށް ސިހުރުވެރިޔާ އަތުލައިގަންނާނެ ގޮތަށް ބަލައިލާނަމެވެ.
ސިހުރުވެރިން ގެއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވިދާނެ ގޮތް:
ދަންނާށެވެ. ތިބާ މިކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިކުރިމަތިލަނީ އެހާ […]

ތަފްސީލް
hauntedhouse

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (2ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   11 ދުވަސް ކުރި.

ލިޔުމުގެމިހާހިސާބަށް އައި އިރު މުހިއްމު ކަންކަން މިވަނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ. ދެން އޮތީ ސިހުރުވެރިން މިފަދަ ސިހުރު ހަދަނިކޮށް އަތުލައިގަތުމާއި މިފަދަ ސިހުރުތައް ހޯދާ ބާޠިލުކުރުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުން […]

ތަފްސީލް
Magic house

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (1 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   14 ދުވަސް ކުރި.

ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ.
ސިހުރުވެރިން ސިހުރު ހަދާ އެތައްގޮތެއް ވެއެވެ. އަދި ސިހުރު ހަދާ […]

ތަފްސީލް
ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (4 ވަނަބައި)

ލިޔުނީ:   24 ދުވަސް ކުރި.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިޢްތިރާޟާތް ތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު
މިވާހަކަތަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކުރުވަރެއްގެ މުޤައްދިމާއެއް ބަޔާން ކޮށްލާނަމެވެ.
1. މައްސަލައެއްގައި ދެގޮތް އޮވެފައި އެއްގޮތަކީ “މުޘްބިތު” އަނެއް ގޮތަކީ ނަފީ […]

ތަފްސީލް
ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (3 ވަނަބައި)

ލިޔުނީ:   26 ދުވަސް ކުރި.

ރުޤްޔާގެ ކަންތަކަކީ އިޖްތިހާދީ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ދަލީލުތައް:
 2. އަދި މުސްލިމް عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ގެއަރިހުން ރިވާކުރައްވާފއިވާ ބަސްފުޅުގައިވެސް ވެއެވެ. قال : […]

ތަފްސީލް

ލިޔުން

ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (4 ވަނަބައި)

ލިޔުނީ:

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިޢްތިރާޟާތް ތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު
މިވާހަކަތަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކުރުވަރެއްގެ މުޤައްދިމާއެއް ބަޔާން ކޮށްލާނަމެވެ.
1. މައްސަލައެއްގައި ދެގޮތް އޮވެފައި އެއްގޮތަކީ “މުޘްބިތު” އަނެއް ގޮތަކީ ނަފީ […]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

Ihyaa ge aayaiy thah

އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް.

ލިޔުނީ:

މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު […]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

Muslim man prays in mosque

ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟

ލިޔުނީ:

އިބްނު އަބިއް ޞައިރަފީ އަލް ޙައްރާނީ އަލް ޙަންބަލީ ގެ ފޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚްގެ އަރިހުން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްބަޤާއު އަލްޢަބްކަރީ އަލް ޙަންބަލީގެ އަރިހުގައި ޖިންނިއާއި ބެހޭގޮތުން […]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” […]

ތަފްސީލް