ރެންޑަމް

ތަވީދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟
ސުވާލު: ތަވީދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟ ރުޤްޔާ ހުއްދަވަނީ ކިހިނެއް؟ އަސްލު ރުޤްޔާ އަކީ ކޮބާ؟ އަނބިމީހާ ވަރިވާން ބޭނުންވެގެން ފިރިމީހާއަށް ވަރިނުކުރާ ގޮތަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ތަވީދު އެޅުމާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (2ވަނަ ބައި)
ލިޔުމުގެމިހާހިސާބަށް އައި އިރު މުހިއްމު ކަންކަން މިވަނީ ހާމަކުރެވިފައެވެ. ދެން އޮތީ ސިހުރުވެރިން މިފަދަ ސިހުރު ހަދަނިކޮށް އަތުލައިގަތުމާއި މިފަދަ ސިހުރުތައް ހޯދާ ބާޠިލުކުރުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޤުރުއާނުން ފަރުވާ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ މައިބަދައިގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީ އެކިމަށް ސިފާ އެދި ޤުރުއާނުން ކިޔަވަން އެންމެ ރަނގަޅު އާޔަތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ސަލާމް ޢާއްމުކުރުން
رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވެއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެކަކުއަނެކަކަށް ލޯބިކޮށްފުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވިކަމުގައިނުވެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން އެކަމެއްކޮށްފިނަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ