cupping workshop poster fb

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލިޔުނީ:   14 ދުވަސް ކުރި.

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ކަވާ ޖެހުމާގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާން ގުޅިގެން ހިންގާ މިވޯރކްޝޮޕްގައި [...]

ތަފްސީލް
8e15bf29ca1011a2beffbc4f89e0a4e0

ކައިވެނިކުރާމީހާއާއި ސަވާރީއެއް ގަންނަމީހާ ކިޔާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 11 ދުވަސް ކުރިން.

ތިޔަބައި މީހުންކުރެ މީހަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އަޅު އަންހެނަކު ގެންފިނަމަ ފަހެ މި ފަދައިން ކިޔާށެވެ.
“اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما جَبَلْـتَهـا عَلَـيْه، [...]

ތަފްސީލް
QuranicVerse

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

ލިޔުނީ:   4 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން.

މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، [...]

ތަފްސީލް
ruqya pic

ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ބޮޑުކުރުން (1 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   5 މަސް 3 ދުވަސް ކުރިން.

ﷲ ގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު ރުޤްޔާ ކުރާމީހާ އާއި ބަލި މީހާ އެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ:
ފަރުވާ އަވަސްވުމަށްޓަކައި ރުޤްޔާކުރާމީހާ [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 3

ލިޔުނީ:   5 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 2

ލިޔުނީ:   5 މަސް 23 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 1

ލިޔުނީ:   5 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Hijama_layout

ކަވާޖެހުމުގެ ބައެއް ފައިދާ ހަށިގަނޑަށް ކުރާ ގޮތް 1

ލިޔުނީ:   5 މަސް 25 ދުވަސް ކުރިން.

ކަވާޖެހުމަކީ ސިއްޙަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. މިކަން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ މިއުންމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ކަވާ ޖައްސަވާ ޢަމަލީގޮތުން އެކަން ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހުޅަނގުގެ ބޭސްވެރީންނާއި ފަހުގެ ސައިންސްވެރިންވެސް [...]

ތަފްސީލް

ޖިންނި

cupping workshop poster fb

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލިޔުނީ:

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ކަވާ ޖެހުމާގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާން ގުޅިގެން ހިންގާ މިވޯރކްޝޮޕްގައި [...]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

QuranicVerse

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

ލިޔުނީ:

މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، [...]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

thaveedh

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ [...]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” [...]

ތަފްސީލް