ރެންޑަމް

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް
މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ކިޔަވާކުދިންނަށް އަގުހުރި ހަދިޔާއެއް !
މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ވަނީ އަންގަވާ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެމެން މިކަން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟
ސުވާލު: ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ސިހުރުވެރިންނަކީ ޝައިޠާނުންގެ ބޭނުން ހިފައި ޖިންނީން އެދޭ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން އެތަކެއްޗަށް ކުއްތަންވާ ބައެކެވެ. އެއީ ﷲ ފިޔަވައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ފިކުރުބޮޑުވެ ހިތާމައިގެ ވަގުތު ކުރާ ދުޢާ
އުފަލާއި، ހިތާމަޔާއި، ހިތްދަތިކަމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންގެ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނާއަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހިތްދަތިވެ، ބޯހާސްކުރުވައެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ “ޑިޕްރެޝަން”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ