ރެންޑަމް

ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް
މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އެދުވަސް ބިރުވެރި ނުވަތަ މާޔޫސީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނެ ގޮތް !
ޙަމްދުހުރީ ލޯތަކަށް ފެނުން ދެއްވާ، ލޯތަކަށް ތަފާތު ބާރުތަކާއި، ހެއުކަމާއި، ނުބައިކަމާއި، ނޫރު ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުރީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ރަޙުމަތެއްކަމުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިމީހާގެ ގާތުގައި ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމް
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިމީހުންގެ ގާތަށް އައިސް ކިޔެވުމުގެ މައްސަލާގައި މަނިކުފާނުގެ ރައުޔަކީ ކޮބައިތޯ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ އާއި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ؟...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ނުރުހެވޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމެއް ކުޅަދާނަކަމާއި އިޚްތިޔާރުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ…
އަހަރުމެން އިންސާނުންނަށް ދުނިޔޭގައި ދިމާވާ ކަންކަމުން ނުރުހެވި، ނުކުޅެދުންތެރިވުމުން މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވާ ގޮތްވެއެވެ. އެހެނަސް އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ