ރެންޑަމް

ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (1 ވަނަ ބައި)
އަސްލު ލިޔުއްވީ: އައްޝެއިޚް ޚާލިދުލް ޙަބްޝީ ތަރުޖަމާ: އަލް އަޚް މުޙައްމަދު ޠާހާ މުރާޖައާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް   މުޤައްދިމާ ޝަރުޢީރުޤްޔާއަށާއި ރާޤީންނަށް އެކި ތުހުމަތުތައް ކޮށް ރައްދުދީ ހެދުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ސިޙުރު ބާޠިލު ޕެކޭޖް
ގިނަބަޔަކަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ޕެކޭޖްގެ ފައިލްތައް މިވަނީ ސައިޓްގައި އަޕްލޯޑްކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިކަމުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެފަދަ ގޮތެއްވުމެވެ. އެގޮތުން ރާޤީން ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސުވާލު: ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ފިކުރުބޮޑުވެ ހިތާމައިގެ ވަގުތު ކުރާ ދުޢާ
އުފަލާއި، ހިތާމަޔާއި، ހިތްދަތިކަމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންގެ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނާއަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހިތްދަތިވެ، ބޯހާސްކުރުވައެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ “ޑިޕްރެޝަން”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ