gaburusthaan

ގަބުރުސްތާނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   9 ދުވަސް ކުރި.

ޤަބުރުސްތާނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ސިހުރާއި ބެހޭ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް:
ސިހުރަކީ އޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ސިހުރުވެރީން ސިހުރު ހަދައި އުޅެނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އެކި ތަންތަނަށެވެ. […]

ތަފްސީލް
hh

ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް އަހަރެން މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުން!

ލިޔުނީ:   14 ދުވަސް ކުރި.

ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ގޮށްތަކަށް ފުމެ އުޅޭމީހުންގެ ގޮށްތަކަށް އެބައިމީހުން ފުމެ އުޅޭހިނދު އޭގެ ނުބައި ކަމުންނާއި ޙަސަދަވެރިއަކު ޙަސަދަވެރިވެއްޖެހިނދު އޭގެ ނުބައިކަމުންނާއި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނާއި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވާ […]

ތަފްސީލް
Muslim man prays in mosque

ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟

ލިޔުނީ:   15 ދުވަސް ކުރި.

އިބްނު އަބިއް ޞައިރަފީ އަލް ޙައްރާނީ އަލް ޙަންބަލީ ގެ ފޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚްގެ އަރިހުން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްބަޤާއު އަލްޢަބްކަރީ އަލް ޙަންބަލީގެ އަރިހުގައި ޖިންނިއާއި ބެހޭގޮތުން […]

ތަފްސީލް
in the womb

ދަރިން ނުލިބޭނަމަ އަދި ދަރިފުޅު ބައިގެންދާނަމަ ކުރާނެ ފަރުވާ

ލިޔުނީ:   26 ދުވަސް ކުރި.

ދަރިންނަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އަމާނާތެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެންމެ ދެކެންބޭނުންވާ […]

ތަފްސީލް
Muslim-youth-and-marriage

ކައިވެނި ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަދާ ސިހުރުގެ ފަރުވާ

ލިޔުނީ:   27 ދުވަސް ކުރި.

ކައިވެންޏަކީ ތިމާގެ ޙަޤީޤީ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތެވެ. އެކަން ކޮށްފިމީހާ އެފުރިހަމަކުރީ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތު,ކޮށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް ހެޔޮގޮތުގައި އާލާކުރެވެނީ ކައިވެނީގެ ގުޅުމަކުންނެވެ. ތިމާގެ […]

ތަފްސީލް
pic2

ބަނޑުން ބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ސިހުރު ހެއްޔެވެ؟

ލިޔުނީ:   28 ދުވަސް ކުރި.

ގިނަ ބަލިމީހުނަށާއި ބައެއް ރާޤީންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ ގޮތުގައި ބަނޑުންބޭރުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ސިހުރެވެ. އެއީ އަނގައިން (ހޮޑުގެ ގޮތުގައި) ނިކުތް ނަމަވެސް ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގެ […]

ތަފްސީލް
devrc

“ތިޔަ ސިހުރު ބާޠިލުވާނީ ދެމީހުން ވަރިވީމަޔޯ!” މިއީ ގޯސް ބުނުމެއް!

ލިޔުނީ:   1 މަސް 0 ދުވަސް ކުރިން.

 ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ.
ސިހުރަކީ މިއަދު މިމުޖުތަމަޢުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި އިތުރުވަމުން […]

ތަފްސީލް
magic

ކެވިފައި ހުންނަ ސިހުރަށް ފަރުވާކުރާނެ ގޮތް

ލިޔުނީ:   1 މަސް 0 ދުވަސް ކުރިން.

ސިޙުރު ގެ ވާހަކަ އިންސާނުންނަށް އިންޒާރުކުރެއްވި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި އެކަމަށް އޮތް ފަރުވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމްހުއްޓެވެ. އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ! […]

ތަފްސީލް

ލިޔުން

hh

ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް އަހަރެން މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުން!

ލިޔުނީ:

ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަނީ ގޮށްތަކަށް ފުމެ އުޅޭމީހުންގެ ގޮށްތަކަށް އެބައިމީހުން ފުމެ އުޅޭހިނދު އޭގެ ނުބައި ކަމުންނާއި ޙަސަދަވެރިއަކު ޙަސަދަވެރިވެއްޖެހިނދު އޭގެ ނުބައިކަމުންނާއި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނާއި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވާ […]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

gaburusthaan

ގަބުރުސްތާނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް

ލިޔުނީ:

ޤަބުރުސްތާނު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ސިހުރާއި ބެހޭ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް:
ސިހުރަކީ އޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ސިހުރުވެރީން ސިހުރު ހަދައި އުޅެނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އެކި ތަންތަނަށެވެ. […]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

Muslim man prays in mosque

ޖިންނިއެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟

ލިޔުނީ:

އިބްނު އަބިއް ޞައިރަފީ އަލް ޙައްރާނީ އަލް ޙަންބަލީ ގެ ފޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝެއިޚްގެ އަރިހުން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްބަޤާއު އަލްޢަބްކަރީ އަލް ޙަންބަލީގެ އަރިހުގައި ޖިންނިއާއި ބެހޭގޮތުން […]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” […]

ތަފްސީލް