Gain dhila nagaa nama

ގައިން ދިލަނަގާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ލިޔުނީ:   22 ދުވަސް ކުރި.

ތިރީގައިވާ އާޔަތްތައް ފިނިފެނަށް (ރޯސް ވޯޓަރ) ކިޔަވާ ފުމޭށެވެ (ތައްޓެއްގެ ފެން ރަނގަޅުވާނެއެވެ). ކޮންމެ ބައެއް 7 ފަހަރު ކިޔަވާލުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް 7 ފަހަރު […]

ތަފްސީލް
Aayaathuh Harq

އާޔާތުލް ޙަރްޤު: ޖިންނި އެންދުމަށް

ލިޔުނީ:   1 މަސް 11 ދުވަސް ކުރިން.

މިއާޔަތްތައް ކިޔަވަމުން ބަލިމީހާގެ ގަޔަށް، ޚާއްޞަކޮށް ތަދުވާތަންތަނަށް ފުމެމުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަކުރާރުކުރަމުން ކިޔަވާށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި އާޔަތްތައް ސިހުރާއި އެސްފީނާ އަދި މައްސުން އަންނަ ޖިންނީން އެންދުމުގެ […]

ތަފްސީލް
Aayaathuh Lulmu

އަނިޔާވެރިކަމުގެ އާޔަތްތައް : އަނިޔާވެރި ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   1 މަސް 12 ދުވަސް ކުރިން.

މިއީ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ ޖިންނީގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރުމާއި، އޭނާއަށް ހެޔޮމަގަށް ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޢަޒާބުތައް ހަނދާންކޮށްދީ އެ ޖިންނީން ބިރުގެންނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ […]

ތަފްސީލް
Aayaathul Husoon

އާޔާތުލް ޙުޞޫން: ހަށިގަނޑުގައި ފިލާތިބޭ ޖިންނީން ފާޅުކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   1 މަސް 14 ދުވަސް ކުރިން.

މިއާޔަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ވިޔަސް ޖިންނީން ސިޙުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިވެގަންނަ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ފުރަތަމަ […]

ތަފްސީލް
Aayaathul Qahr Wal Izza

އާޔާތުލް ޤަހްރު ވަލް ޢިއްޒަ : ސިހުރު ހަދާ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:   1 މަސް 20 ދުވަސް ކުރިން.

ބައެއް ފަހަރު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ޖިންނި އަޅައިގަންނަ އިރު ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ ޢިފްރީތުންނާއި، ޖިންނީންގެ ބޮޑުންނާއި، އަދި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ސިހުރުވެރިން […]

ތަފްސީލް
Roadh ah hure Hijama Jehumuge Hukum

ރޯދައަށް ހުރެ ޙިޖާމާ (ކަވާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:   2 މަސް 20 ދުވަސް ކުރިން.

މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ.
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އިމާމް އަބޫޙަނީފާ، ޝާފިޢީ އަދި މާލިކްގެ ރައުޔަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ނުގެއްލުމެވެ. ދަލީލަކީ […]

ތަފްސީލް
Faruvaa kurumugai vaki aayaiy thakeh ikhthiyaaru kurumuge hukum 2 vana bai

ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   2 މަސް 21 ދުވަސް ކުރިން.

6. ބައިވަރު މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ރާޤީ ކިޔަވާއިރު (ރުޤްޔަތުލް ޖަމާޢިއްޔާ) ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތައް ކިޔަވާނެއެވެ. މިގޮތަށްވެސް ވަރަށް ގިނަކަންކަން ރާޤީއަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން އެއްފަހަރެއްގައި ޞަދަޤާތްދިނުމަށް […]

ތަފްސީލް
Faruvaa kurumugai vaki aayaiy thakeh ikhthiyaaru kurumuge hukum 1 vana bai

ފަރުވާ ކުރުމުގައި (ރުޤްޔާގައި) ވަކި އާޔަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޙުކުމް (1 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   2 މަސް 25 ދުވަސް ކުރިން.

އަސްލު ލިޔުއްވީ: އައްޝެއިޚް ޚާލިދުލް ޙަބްޝީ
ތަރުޖަމާ: އަލް އަޚް މުޙައްމަދު ޠާހާ
މުރާޖައާކުރެއްވީ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
 
މުޤައްދިމާ
ޝަރުޢީރުޤްޔާއަށާއި ރާޤީންނަށް އެކި ތުހުމަތުތައް ކޮށް ރައްދުދީ ހެދުމަކީ […]

ތަފްސީލް

ލިޔުން

ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (4 ވަނަބައި)

ލިޔުނީ:

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިޢްތިރާޟާތް ތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު
މިވާހަކަތަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކުރުވަރެއްގެ މުޤައްދިމާއެއް ބަޔާން ކޮށްލާނަމެވެ.
1. މައްސަލައެއްގައި ދެގޮތް އޮވެފައި އެއްގޮތަކީ “މުޘްބިތު” އަނެއް ގޮތަކީ ނަފީ […]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

Gain dhila nagaa nama

ގައިން ދިލަނަގާނަމަ ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ލިޔުނީ:

ތިރީގައިވާ އާޔަތްތައް ފިނިފެނަށް (ރޯސް ވޯޓަރ) ކިޔަވާ ފުމޭށެވެ (ތައްޓެއްގެ ފެން ރަނގަޅުވާނެއެވެ). ކޮންމެ ބައެއް 7 ފަހަރު ކިޔަވާލުން އެދެވިގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް 7 ފަހަރު […]

ތަފްސީލް

ކަވާ (ޙިޖާމާ)

Roadh ah hure Hijama Jehumuge Hukum

ރޯދައަށް ހުރެ ޙިޖާމާ (ކަވާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ.
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އިމާމް އަބޫޙަނީފާ، ޝާފިޢީ އަދި މާލިކްގެ ރައުޔަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ނުގެއްލުމެވެ. ދަލީލަކީ […]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” […]

ތަފްސީލް

Follow us on Facebook!