ރެންޑަމް

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (3 ވަނަ ބައި)
މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށް ސިހުރުވެރިޔާ އަތުލައިގަންނާނެ ގޮތަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ސިހުރުވެރިން ގެއަށް ސިހުރު ހަދަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވިދާނެ ގޮތް: ދަންނާށެވެ. ތިބާ މިކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިކުރިމަތިލަނީ އެހާ އާދައިގެ ކަމެއްގައި ކަމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

އާޔާތުލް ޙުޞޫން: ހަށިގަނޑުގައި ފިލާތިބޭ ޖިންނީން ފާޅުކުރުމަށް
މިއާޔަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ވިޔަސް ޖިންނީން ސިޙުރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފިލައި ނުވަތަ ރައްކާތެރިވެގަންނަ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ އާޔަތްތަކެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ ފުރަތަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

އަލްއިސްތިޢާޛާ (އަޢޫޛު) ކިޔުމުގެ ޙުކުމްތައް
ޢަރަބި ބަހުގައި އިސްތިޢާޛާގެ މާނައަކީ ގޯސް ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ގަތުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ: ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ އެއްޗަކުންނާއި ކަމަކުން, ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި, ﷲގެ ޙަޟްރަތައް ދުޢާކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

އެމީހެއްގެ އެސްފީނާ އެހެން މީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް.
رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދަލުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ