blocked wealth

ރިޒްޤަށް / ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިހުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ

ލިޔުނީ:   17 ދުވަސް ކުރި.

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ރިޒްޤަކީ ދުނިޔޭގައި ﷲ ލެއްވި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންނާއި އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އެކި ގޮތްގޮތުން ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ. [...]

ތަފްސީލް
cupping workshop poster fb

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލިޔުނީ:   1 މަސް 19 ދުވަސް ކުރިން.

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ކަވާ ޖެހުމާގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާން ގުޅިގެން ހިންގާ މިވޯރކްޝޮޕްގައި [...]

ތަފްސީލް
8e15bf29ca1011a2beffbc4f89e0a4e0

ކައިވެނިކުރާމީހާއާއި ސަވާރީއެއް ގަންނަމީހާ ކިޔާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   4 މަސް 16 ދުވަސް ކުރިން.

ތިޔަބައި މީހުންކުރެ މީހަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އަޅު އަންހެނަކު ގެންފިނަމަ ފަހެ މި ފަދައިން ކިޔާށެވެ.
“اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما جَبَلْـتَهـا عَلَـيْه، [...]

ތަފްސީލް
QuranicVerse

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

ލިޔުނީ:   5 މަސް 12 ދުވަސް ކުރިން.

މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، [...]

ތަފްސީލް
ruqya pic

ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ބޮޑުކުރުން (1 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   6 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން.

ﷲ ގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު ރުޤްޔާ ކުރާމީހާ އާއި ބަލި މީހާ އެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ:
ފަރުވާ އަވަސްވުމަށްޓަކައި ރުޤްޔާކުރާމީހާ [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 3

ލިޔުނީ:   6 މަސް 10 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 2

ލިޔުނީ:   6 މަސް 27 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 1

ލިޔުނީ:   6 މަސް 29 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް

ޖިންނި

cupping workshop poster fb

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ލިޔުނީ:

“އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ފަރުވާ 2015″ ކަވާ ޖެހުމާގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުލް ބަޔާން ގުޅިގެން ހިންގާ މިވޯރކްޝޮޕްގައި [...]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

blocked wealth

ރިޒްޤަށް / ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ސިހުރުގެ ޙަޤީޤަތާއި ފަރުވާ

ލިޔުނީ:

މުރާޖަޢާ ކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ރިޒްޤަކީ ދުނިޔޭގައި ﷲ ލެއްވި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންނާއި އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އެކި ގޮތްގޮތުން ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ. [...]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

thaveedh

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ [...]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” [...]

ތަފްސީލް